Regulamin sklepu www.MusicNET.pl

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Music Net, Roman Szczelina z siedzibą w Niwnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego musicnet.pl.

Sklep zajmuje się sprzedażą nagranych płyt CD, DVD, Blu-ray, płyt winylowych, książek, zestawów złożonych z wymienionych nośników oraz gadżetów muzycznych.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.09.2021.

DEFINICJE

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,

z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:

a. firmę kurierską

b. operatora skrytek pocztowych (paczkomat)

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.

Infolinia Konsumencka – oznacza numer telefonu +48 606 654 314 , pod którym klient może skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji związanej z zawartą umową sprzedaży.

Sprzedawca – firma Music Net, Roman Szczelina, 48-321 Niwnica 62B NIP: 7531036477, REGON: 531062760.

Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.musicnet.pl

Dane kontaktowe: Music Net, Roman Szczelina, 48-321 Niwnica 62B, tel. 606 654 314, e-mail: musicnet@musicnet.pl.

Rachunek sprzedawcy - mBANK 57 1140 2004 0000 3902 5663 9459

Administrator – oznacza sprzedawcę obsługującego i przetwarzającego dane klientów potrzebne do realizacji zamówienia.

Strona internetowa sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą sprzedawca prowadzi sklep internetowy, z domeną musicnet.pl

Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa sklepu, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między klientem a sprzedawcą.

Towar (Produkt) – rzecz, która jest przedmiotem zamówienia, znajdująca się w ofercie handlowej sklepu internetowego.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu, zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym art.2 pkt.5 z dnia 23.08.2007r. z późniejszymi zmianami.

Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w sklepie internetowym.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie konta klienta.

Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę towaru, rodzaj płatności, rodzaj dostawy.

Dowód zakupu: paragon, faktura VAT.

Dostawa: rodzaj usługi przewozowej z określeniem przewoźnika i kosztu.

Sposoby dostawy – przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska.

Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Sposoby płatności - sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki.

płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia, obejmie rzecz w posiadanie.

Reklamacja – żądanie klienta mające na celu zgłoszenie złej jakości towaru, żądanie obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany lub zwrotu pieniędzy.

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty – oznacza akceptację zakupu wybranych produktów i obowiązek zapłaty.

Wada – wada fizyczna jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Wada prawna – występuje, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Rękojmia - rękojmia obejmuje odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie,

wymaganą dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego.

WARUNKI OGÓLNE

Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa

własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.

W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez klienta sklepu internetowego, strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internetowej. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie „Hasła”.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez klienta działalności, która naruszałaby interes sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez klienta niebędącego konsumentem (tj. odstąpić od umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie towaru w celu jego dalszej odsprzedaży.

Odstąpienie nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Miejsce wydania rzeczy znajduje się na terytorium Polski.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na żądanie faktura VAT.

Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Cena produktów i koszt dostawy jest wiążąca w chwil składania zamówienia.

Sprzedający jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art.2 pkt.5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r.

Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

Dane osobowe klientów przetwarzane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego przetwarzane są zgodnie z wolą klienta, w celu realizacji umowy sprzedaży i wykorzystywane tylko w celu dostarczenia zamówionego towaru.

Administrator udostępnia dane dostawcy, który realizuje dostarczenie przesyłki na zlecenie administratora.

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej sklepu.

Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci internetowej, wypełniając formularz w koszyku na stronie sklepu: www.musicnet.pl lub telefonicznie pod nr 606 654 314

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane na stronie sklepu przez całą dobę oraz telefonicznie, od poniedziałku do piątku , w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wysyłka towaru zamówionego w dniu roboczym do godziny 12:00 następuje w tym samym dniu. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 są wysyłane w kolejnym dniu roboczym.

Klient może dokonać zmiany swoich danych, jak również towarów wstawionych do koszyka do momentu akceptacji, wciskając polecenie (zamawiam z obowiązkiem zapłaty).

Po złożeniu zamówienia zmiany tej można dokonać informując sprzedawcę o tych zmianach wysyłając wiadomość e-mail na adres : musicnet@musicnet.pl., lub dzwoniąc telefonicznie pod nr.606 654 314

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym, a klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez kupującego – klikając polecenie "potwierdzam zamówienie".

Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu. Potwierdzenie złożenia zamówienia klient otrzymuje na swój adres e-mail po złożeniu zamówienia.

Zamówiony towar w sklepie internetowym wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres dostawy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

wybierając płatność przelewem na konto, zamówiony towar wysyłamy po wpłynięciu przedpłaty na konto firmy.

wybierając pobranie, za zamówiony towar płacimy kurierowi przy odbiorze towaru.

Koszt wysyłki produktu podawany jest klientowi przy składaniu zamówienia i doliczany automatycznie a następnie przedstawiany klientowi w zestawieniu końcowym zamówienia. Zamówienie złożone w sklepie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu i jego akceptacją. Przy wyborze płatności „przelewem na konto”, przy braku zapłaty w ciągu trzech dni roboczych zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu.

Klient w wiadomości przesyłanej do sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę towaru, jego ilość oraz swoje dane teleadresowe.

Po otrzymaniu od klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w § 4 ust. 7 regulaminu, sprzedawca przesyła klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane sprzedawcy, cenę wybranych towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób dostawy wraz z jego kosztem. Wiadomość zawiera także informację dla klienta, że zawarcie przez niego umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Na podstawie podanych przez sprzedawcę informacji, klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób dostawy. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia klient informowany jest o danych sprzedawcy z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży.

Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz § 4 ust. 8 regulaminu, stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 9 regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje sprzedawcy nazwę towaru oraz ilość towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia klient określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez klienta zamówienia przez telefon, klient informowany jest o danych sprzedawcy z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego towaru (wraz ze sposobem realizacji) oraz łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy.

Złożenie zamówienia zgodnie z § 4 ust. 11 regulaminu następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego ze sprzedawcą, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedawca potwierdza klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej klienta lub pisemnie na wskazany przez klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia adres.

W przypadku braku zamówionego produktu lub jego części klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia.

DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Dane osobowe są wykorzystywane tylko do celów realizacji złożonych zamówień. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administratorem danych osobowych klientów zamawiających produkt za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

Dane osobowe klienta przetwarzane są za jego zgodą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

Administrator udostępnia dane osobowe klienta dostawcy realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adres do zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy: Music Net, Roman Szczelina, 48-321 Niwnica 62B

Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient informuje sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Do zachowania terminu prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny w załączniku nr 1 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

Oświadczenie odstąpienia od umowy może zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: musicnet@musicnet.pl lub telefonicznie dzwoniąc na nr 606 654 314 Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy i odesłania towaru zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru. Konsument płaci tylko za odesłanie towaru do sklepu.

Jeśli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient zgadza się na inne rozwiązanie w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy o odesłanie rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zgodnie z art.38 pkt.9 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym, oryginalnym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

Adres reklamacyjny: Music Net, Roman Szczelina, 48-321 Niwnica 62B Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

Klient po wykryciu wady ma prawo:

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Towar kupiony w sklepie internetowym posiadający wady fizyczne i prawne może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji.

Sklep wymieni, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci wszelkie należności za reklamowany towar oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni, od daty otrzymania reklamowanego towaru.

Zgodnie z art.38 pkt.9 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Sytuacje sporne staramy się rozwiązywać na korzyść klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenie praw kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść kupującego.

Zmiany regulaminu sprzedawca dokonuje z powodu zmiany przepisów prawa Lub zmiany sposobów płatności i dostawy.

Ewentualne zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia.

Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Umowy sprzedaży zawarte od 25 grudnia 2014 roku z klientami, obowiązują przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Spory pomiędzy konsumentem, a sprzedawcą mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia. Bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Kwestie sporne za zgodą klienta rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub przed sądem polubownym Inspekcji Handlowej, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, mają na celu polubowne zakończenia sporu cywilnoprawnego między klientem, a sprzedawcą.

Informacja na temat zasad i trybu procedur mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.