Regulamin sklepu MusicNET - u nas znajdziesz swoją muzykę

Regulamin witryny internetowej www.MusicNet.pl

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Music Net, Roman Szczelina  z siedzibą w Niwnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego musicnet.pl.

Sklep zajmuje się sprzedażą nagranych płyt CD, DVD, Blu Ray, Winyli oraz zestawów złożonych z wymienionych nośników.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

DEFINICJE

Definicje – wyjaśnienia terminów użytych w regulaminie.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

Sprzedawca – firma Music Net, Roman Szczelina, 48-321 Niwnica 62B  NIP: 7531036477, REGON: 531062760.

Dane kontaktowe: Music Net, Roman Szczelina, 48-321 Niwnica 62B, tel. 606 654 314 , e-mail: musicnet@musicnet.pl.

Rachunek sprzedawcy - mBANK     57 1140 2004 0000 3902 5663 9459 

Administrator – oznacza sprzedawcę obsługującego i przetwarzającego dane klientów potrzebne do realizacji zamówienia.

Strona internetowa sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą sprzedawca prowadzi sklep internetowy, z domeną musicnet.pl

Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a sprzedawcą.

Towar (Produkt) – rzecz, która jest przedmiotem zamówienia, znajdująca się w ofercie handlowej sklepu internetowego.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu, zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient - osoba nabywająca towar, konsument.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym art.2 pkt.5 z dnia 23.08.2007r. z późniejszymi zmianami.

Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w sklepie internetowym.

Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a sprzedającym na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę towaru, rodzaj płatności, rodzaj dostawy.

Dowód zakupu: paragon, faktura VAT.

Dostawa: rodzaj usługi przewozowej z określeniem przewoźnika i kosztu.

Sposoby dostawy – przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, przesyłka kurierska.

Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

Sposoby płatności - sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki.

- Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia, obejmie rzecz w posiadanie.

Reklamacja – żądanie Klienta mające na celu zgłoszenie złej jakości towaru, żądanie obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany lub zwrotu pieniędzy.

Zamawiam z obowiązkiem zapłaty – oznacza akceptację zakupu wybranych produktów i obowiązku zapłaty.

Wada – wada fizyczna jak i wada prawna

Wada fizyczna – niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Wada prawna – występuje jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

Rękojmia - rękojmia obejmuje odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne. 

WARUNKI OGÓLNE

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia).”;

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Miejsce wydania rzeczy znajduje się na terytorium Polski.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na żądanie faktura VAT.

Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Cena produktów i koszt dostawy jest wiążąca w chwil składania zamówienia.

Sprzedający jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art.2 pkt.5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r.

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów przetwarzane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego przetwarzane są zgodnie z wolą Klienta, w celu realizacji umowy sprzedaży i wykorzystywane tylko w celu dostarczenia zamówionego towaru. 

Administrator udostępnia dane osobowe Klienta Poczcie Polskiej oraz fimie kurierskiej GLS, która realizuje dostarczenie przesyłki na zlecenie Administratora.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia na Towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internetowej, wypełniając formularz w koszyku na stronie sklepu: www.musicnet.pl lub telefonicznie pod nr 606 654 314

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane w internecie na stronie sklepu i telefonicznie, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Klient może dokonać zmiany swoich danych, jak również towarów wstawionych do koszyka do momentu akceptacji, wciskając polecenie (zamawiam z obowiązkiem zapłaty), po złożeniu zamówienia, zmiany można dokonać informując sprzedawcę o tych zmianach wysyłając e-mail: musicnet@musicnet.pl., lub telefonicznie pod nr. 606 654 314

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego – klikając polecenie "zamawiam z obowiązkiem zapłaty". 

Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.

Potwierdzenie złożenia Zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail po złożeniu zamówienia.

Zamówiony Towar w sklepie internetowym wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej,bądź firmy kurierskiej  na wskazany w zamówieniu adres dostawy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

- wybierając płatność przelewem na konto, zamówiony towar wysyłamy po wpłynięciu przedpłaty na konto firmy.

- wybierając pobranie, za zamówiony towar płacimy pracownikowi Poczty Polskiej, bądź kurierowi przy odbiorze towaru.

Koszt wysyłki produktu podawany jest Klientowi przy składaniu zamówienia i doliczany automatycznie a następnie przedstawiany Klientowi w zestawieniu końcowym zamówienia.

Zamówienie złożone w sklepie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu i jego akceptacją. 

W przypadku braku zamówionego produktu lub jego części Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia.

DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Dane osobowe są wykorzystywane tylko do celów realizacji złożonych zamówień.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administratorem danych osobowych Klientów zamawiających produkt za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są za jego zgodą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

Administrator udostępnia dane osobowe Klienta przewoźnikowi (Poczta Polska, GLS) realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adres do zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy: Music Net, Roman Szczelina, 48-321 Niwnica 62B

Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek 

przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym 

osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient informuje sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od 

umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Do zachowania terminu prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny w załączniku nr 1 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r, my jednak nie wymagamy specjalnych formularzy oświadczenia odstąpienia od umowy.

Oświadczenie odstąpienia od umowy może zostać złożone na przykład: przesyłając informację e-mail: na adres: musicnet@musicnet.pl lub telefonicznie na nr 606 654 314  

Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, konsument płaci tylko za odesłanie towaru do sklepu. 

Jeśli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient zgadza się na inne rozwiązanie w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy o odesłanie rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zgodnie z art.38 pkt.9 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane

w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

REKLAMACJE

Adres reklamacyjny: Music Net, Roman Szczelina, 48-321 Niwnica 62B

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

Klient po wykryciu wady ma prawo:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

- żądać usunięcia wady

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia).

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana

jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający

z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub

wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie

zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Rękojmia jest to odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne. 

Podstawy i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta ( jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną – rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

Towar kupiony w sklepie internetowym posiadający wady fizyczne i prawne może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji.

Aby rozpatrzyć reklamację niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy. Klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy wysyłając towar za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres reklamacyjny . Nie wymagamy specjalnego druku reklamacyjnego. 

Klient otrzyma drogą telefoniczną lub e-mail. informacje o rozstrzygnięciu reklamacji oraz sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

Sklep wymieni, naprawi lub obniży cenę, a jeżeli wymiana lub naprawa nie będzie możliwa, zwróci wszelkie należności za reklamowany towar, oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni, od daty otrzymania reklamowanego towaru. 

Sytuacje sporne staramy się rozwiązywać na korzyść klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Kupującego.

Postanowienia mniej korzystne dla Kupującego niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. 

Wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Kupującego.

Zmiany regulaminu sprzedawca dokonuje z ważnych przyczyn np: 

- zmiany przepisów prawa

- zmiany sposobów płatności i dostawy 

Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia. 

Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych sprzedaży. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Umowy Sprzedaży zawarte od 25 grudnia 2014 roku z Klientami, obowiązują przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Spory pomiędzy konsumentem, a sprzedawcą mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia.

Bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Kwestie sporne za zgodą Klienta rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub przed sądem polubownym Inspekcji Handlowej, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. 

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, mają na celu polubowne zakończenia sporu cywilnoprawnego między Klientem a sprzedawcą. 

Informacja na temat zasad i trybu procedur mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


W celu dostarczania wysokiej jakości usług, sklep MusicNet.pl używa plików cookies oraz localstorage