KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:

 1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roman Szczelina, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Roman Szczelina – „Music Net” z siedzibą w Niwnicy, adres do korespondencji: Niwnica 62b 48-321 (dalej: Music Net);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w ust.2) pkt a) i b) powyżej, będą przechowywane do czasu obowiązywania okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi za towary sprzedawane przez Music Net, a przetwarzane w celach wskazanych w ust.1) pkt c)-e) – będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez Music Net działań handlowych, marketingowych, w tym akcji promocyjnych, lub prowadzenia programu lojalnościowego.
  •  zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów firmy Music Net, której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia; 
  •  ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne towarów sprzedawanych przez Music Net, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. rozporządzenia; 
  •  marketingowym, w tym udziału w akcjach promocyjnych dotyczących towarów firmy Music Net, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) ww. rozporządzenia;
  •  otrzymywania informacji handlowych od Music Net, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) ww. rozporządzenia;
  •  uczestnictwa w programie lojalnościowym Music Net, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) ww. rozporządzenia.
 3.  w przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Panią/Pana towarów firmy Music Net dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
 4.  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych – PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;
 6.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w ust.2) pkt a) i b) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży Pani/Panu towaru;


W celu dostarczania wysokiej jakości usług, sklep MusicNet.pl używa plików cookies oraz localstorage